Polityka prywatności

Jeżeli tutaj jesteś, to być może znak, że cenisz swoją prywatność. Dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych na moim blogu, znajdującym się pod adresem https://tomaszkarczmarczyk.com.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel tego bloga, czyli Tomasz Karczmarczyk.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych podjąłem decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz do mnie napisać na adres e-mail hello@tomaszkarczmarczyk.com.

Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • Adres e-mail.
 • Adres IP.
 • Dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy się ze mną kontaktujesz.

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam.

⁣W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Poniżej znajduje się ich lista. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • Obsługa korespondencji — art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • Firma hostingowa — przechowuje dane na serwerze.
 • Pozostali podwykonawcy — uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych ze mną umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową.

Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. 

Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA.

Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie). 
 • Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody).
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, abym je usunął).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem, przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.

Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze — jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e-mail hello@tomaszkarczmarczyk.com.

Dołożę jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Czym są logi serwera?

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z bloga i nie są wykorzystywane przez ze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres e-mail hello@tomaszkarczmarczyk.com.

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa.