SEO

Jakie podstawowe znaczniki HTML warto znać? (Poradnik)

Tomasz Karczmarczyk
Tomasz Karczmarczyk |
21 min. czytania

Poznaj podstawowe znaczniki HTML i naucz się ich poprawnie używać. Ten poradnik pomoże Ci zrozumieć strukturę strony internetowej.

Z tego artykułu dowiesz się, jak prosto i efektywnie korzystać z HTML, nawet jeśli nie jesteś doświadczonym programistą.

Podstawowe znaczniki HTML

Jakie podstawowe znaczniki HTML warto znać?

Podstawowa struktura

Zaczynając od podstaw, chciałbym skupić się na podstawowej strukturze dokumentu HTML.

Mam na myśli tutaj elementy, które są fundamentem każdej strony internetowej.

<!DOCTYPE html>

<!DOCTYPE html> to tzw. deklaracja typu dokumentu HTML, a dokładniej w jego 5 wersji (HTML5).

Znajduje się na samym początku dokumentu HTML i pomaga przeglądarkom poprawnie interpretować zawartość strony WWW.

Przykład
<!DOCTYPE html>
...

<html>

Znacznik <html> oznacza początek dokumentu HTML.

Każdy dokument HTML zaczyna się od <html> i kończy znacznikiem </html>.

Wszystko, co chcesz zawrzeć w dokumencie HTML, musi znajdować się pomiędzy <html> a </html>.

Jest to zewnętrzny kontener dla całej struktury HTML.

W jednym dokumencie HTML może być tylko jeden znacznik <html>.

Może zawierać atrybuty, ale najczęściej używany to lang, który określa język dokumentu.

Ten atrybut jest szczególnie ważny dla dostępności i indeksowania przez wyszukiwarki.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
...
</html>

Znacznik <head> jest umieszczony bezpośrednio wewnątrz znacznika <html> i zawiera elementy, które nie są bezpośrednio wyświetlane na stronie.

To miejsce, gdzie umieszczasz informacje o dokumencie, stylach, skryptach itp.

Wewnątrz <head> umieszczane są tzw. meta tagi.

Meta tagi udostępniają różne informacje o stronie wyszukiwarkom i innym klientom.

Są one bardzo ważne dla SEO.

W <head> dodasz również linki do CSS.

Pozwoli Ci to na oddzielenie stylów od zawartości strony.

<head> może zawierać również linki do plików JavaScript, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Umieszczanie skryptów w nagłówku pozwala na załadowanie ich przed wyrenderowaniem zawartości strony.

Dodasz tutaj także znacznik <title>, który wyświetla tytuł strony na pasku przeglądarki.

Ten element — podobnie jak meta tagi — jest istotny dla SEO i identyfikacji strony.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tytuł strony</title>
    <meta name="description" content="Opis strony">
    <meta name="robots" content="follow, index, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  ...
</html>

<body>

Znacznik <body> obejmuje całą widoczną zawartość strony.

Początek znajduje się tuż po zamknięciu znacznika </head>, a zakończenie następuje przed znacznikiem zamknięcia </html>.

Wewnątrz <body> umieszczasz wszystkie elementy, które mają być widoczne dla użytkownika.

To może obejmować tekst, obrazy, nagłówki, linki, formularze, tabele, a także wszelkie interaktywne elementy, takie jak przyciski czy menu.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
  ...
  </head>
  <body>
    <h1>Nagłówek</h1>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" />
    <p>Akapit</p>
  </body>
</html>

Nagłówki

Znaczniki nagłówka służą do określania hierarchii tytułów i podtytułów na stronie.

<h1> oznacza najważniejszy nagłówek na stronie.

Jest to zwykle używany dla głównego tytułu strony lub najważniejszego tematu.

Na każdej stronie powinien być tylko 1 znacznik <h1>.

Pozostałe nagłówki, tj. <h2> do <h6>, są używane do określania stopniowej ważności i hierarchii treści.

Im niższy numer, tym mniejsza ważność.

Ważne jest stosowanie nagłówków zgodnie z ich semantyką.

Poprawne użycie nagłówków nie tylko wpływa na strukturę strony, ale również ma znaczenie dla optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Czytaj więcej: Jak pisać nagłówki?

Wyszukiwarki używają nagłówków do zrozumienia tematów i hierarchii treści.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <h1>Nagłówek główny</h1>
    ...
    <h2>Nagłowek podsekcji 1</h2>
    ...
    <h3>Nagłowek podsekcji 2</h3>
    ...
    <h3>Nagłowek podsekcji 2</h3>
    ...
    <h2>Nagłowek podsekcji 1</h2>
    ...
    <h3>Nagłowek podsekcji 2</h3>
    ...
  </body>
</html>

Akapit

Akapit w HTML zaczyna się od otwarcia znacznika <p> i kończy się znacznikiem zamykającym </p>.

Tekst znajdujący się pomiędzy tymi znacznikami traktowany jest jako pojedynczy akapit.

Wyszukiwarki internetowe przywiązują wagę do struktury tekstu na stronie.

Znacznik <p> może zawierać w sobie inne elementy HTML, takie jak linki, obrazy, czy elementy formularza.

Możesz używać wielu znaczników <p> na jednej stronie, aby podzielić tekst na różne akapity.

To pomaga w zwiększeniu czytelności i lepszym zorganizowaniu treści.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <p>Przykładowy akapit</p>
  </body>
</html>

Listy

W HTML istnieją 2 podstawowe typy list: nieuporządkowana i uporządkowana.

Lista nieuporządkowana <ul>

Lista nieuporządkowana <ul> jest używana, gdy kolejność elementów nie ma znaczenia.

Elementy listy są zazwyczaj oznaczane kropkami.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>Element 1</li>
      <li>Element 2</li>
      <li>Element 3</li>
    </ul>
  </body>
</html>

Lista uporządkowana <ol>

Lista uporządkowana <ol> jest używana, gdy ważna jest kolejność elementów.

Elementy listy są numerowane automatycznie.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>Pierwszy element</li>
      <li>Drugi element</li>
      <li>trzeci element</li>
    </ol>
  </body>
</html>

Link w HTML, oznaczony jest jako <a> i umożliwia tworzenie hiperłączy do innych stron internetowych, plików, adresów email, czy też do różnych miejsc na tej samej stronie.

Znacznik linku zaczyna się od otwarcia <a> i kończy znacznikiem zamykającym </a>.

Adres docelowy linku jest umieszczany w atrybucie href.

Linki mogą również prowadzić do innych miejsc na tej samej stronie, wykorzystując tzw. kotwice.

Aby to zrobić, użyj atrybutu href z identyfikatorem id docelowego elementu.

Jeśli chcesz otworzyć link w nowym oknie lub karcie, użyj atrybutu target.

Popularne wartości to _blank (nowe okno) lub _self (ta sama karta/okno).

Możesz dostarczyć dodatkowy opis linku, za pomocą atrybutu title.

Ten tekst wyświetli się w momencie najechania kursorem na ten link.

Znacznik <a> może zawierać różne elementy, takie jak obrazy, czy inne znaczniki HTML, co pozwala na tworzenie bardziej rozbudowanych i interaktywnych linków.

W przypadku gdy link nie ma przypisanego konkretnego adresu, często używa się # w atrybucie href.

Taki link zazwyczaj jest używany w celu obsługi zdarzeń za pomocą JavaScript.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <a href="https://www.example.com">Link z adresem URL</a>
    <a href="https://www.example.com" title="Przykładowa strona">Link do strony</a>
    <a href="https://www.example.com" target="_blank">Otwórz w nowym oknie</a>
    <a href="https://www.example.com"><img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" /></a>
    <a href="plik.pdf">Link do pliku PDF</a>
    <a href="mailto:adres@email.com">Link do adresu email</a>
    <a href="#sekcja1">Link do Sekcji 1</a>
    <h2 id="sekcja1">Sekcja 1</h2>
    <p>Treść</p>
    <a href="#">Link bez konkretnej ścieżki</a>
  </body>
</html>

Obraz

W HTML obrazy są dodawane za pomocą znacznika <img>.

Atrybut src

Atrybut src określa ścieżkę do pliku graficznego.

Może to być lokalna ścieżka na serwerze lub pełny adres URL do obrazu.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <img src="obraz.jpg" />
  </body>
</html>

Atrybut alt

Atrybut alt dostarcza alternatywny tekst, który będzie wyświetlany, gdy obraz nie może być załadowany.

Jest to także używane przez czytniki ekranu do opisywania obrazów dla osób niewidomych.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" />
  </body>
</html>

Atrybuty width i height

Atrybuty width i height określają odpowiednią szerokość i wysokość obrazu wyrażoną w pikselach.

Musi być liczbą całkowitą bez jednostki.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" width="1920" height="1080" />
  </body>
</html>

Atrybut loading

Atrybut loading pozwala kontrolować sposób ładowania obrazu.

Wartość lazy sprawia, że obraz będzie ładowany dopiero wtedy, gdy zbliży się do obszaru widocznego na stronie.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" width="1920" height="1080" loading="lazy" />
  </body>
</html>

Atrybuty srcset i sizes

Atrybut srcset pozwala na dostarczanie różnych wersji obrazu, zależnie od rozmiaru ekranu urządzenia.

Natomiast atrybut sizes informuje przeglądarkę, jak szeroki będzie wyświetlany obraz w zależności od rozmiaru widoku.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" width="1920" height="1080" loading="lazy" srcset="obraz-1280.jpg 1280w, obraz-640.jpg 640w, obraz-320.jpg 320w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
  </body>
</html>

Formularz

Formularze w HTML pozwalają wprowadzać dane, które następnie mogą być przesłane do serwera w celu dalszej obróbki.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
    ...
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut action określa, gdzie mają być przesłane dane po zatwierdzeniu formularza.

Atrybut method definiuje metodę HTTP, którą przeglądarka ma użyć do wysłania danych (najczęściej get lub post).

Formularz może składać się różnych pól.

Poniżej znajdziesz te najczęściej używane.

<input>

Atrybut type="text" oznacza, że jest to pole tekstowe.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      ...
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut type="password" ukrywa wpisywane znaki.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      ...
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut type="submit" tworzy przycisk do wysyłania formularza.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut type="checkbox" tworzy pole zaznaczania.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut type="radio" tworzy pole, które pozwala użytkownikowi wybrać jedną z wielu opcji.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

<textarea>

Element <textarea> tworzy obszar do wprowadzania wielowierszowych ciągów znaków.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <textarea name="message"></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

<select> i <option>

<select> tworzy rozwijaną listę.

<option> definiują poszczególne opcje tej listy.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <select name="age">
        <option value="">Wybierz swój wiek</option>
        <option value="Poniżej 18">Poniżej 18</option>
        <option value="18-24">18-24</option>
        <option value="25-34">25-34</option>
        <option value="35-44">35-44</option>
        <option value="45-54">45-54</option>
        <option value="55-64">55-64</option>
        <option value="Powyżej 64">Powyżej 64</option>
      </select>
      <textarea name="message"></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

<fieldset> i <legend>

<fieldset> grupuje powiązane elementy formularza.

<legend> dostarcza opis grupy elementów.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <select name="age">
        <option value="">Wybierz swój wiek</option>
        <option value="Poniżej 18">Poniżej 18</option>
        <option value="18-24">18-24</option>
        <option value="25-34">25-34</option>
        <option value="35-44">35-44</option>
        <option value="45-54">45-54</option>
        <option value="55-64">55-64</option>
        <option value="Powyżej 64">Powyżej 64</option>
      </select>
      <fieldset>
        <legend>Dane osobowe:</legend>
        <input type="text" name="name" />
        <input type="text" name="surname" />
      </fieldset>
      <textarea name="message"></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

<label>

<label> tworzy etykietę dla pola formularza.

Atrybut for łączy etykietę z atrybutem id pola formularza.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <select name="age">
        <option value="">Wybierz swój wiek</option>
        <option value="Poniżej 18">Poniżej 18</option>
        <option value="18-24">18-24</option>
        <option value="25-34">25-34</option>
        <option value="35-44">35-44</option>
        <option value="45-54">45-54</option>
        <option value="55-64">55-64</option>
        <option value="Powyżej 64">Powyżej 64</option>
      </select>
      <fieldset>
        <legend>Dane osobowe:</legend>
        <label for="name">Imię:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" />
        <label for="surname">Nazwisko:</label>
        <input type="text" id="surname" name="surname" />
      </fieldset>
      <textarea name="message"></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

Atrybuty checked i selected

Atrybut checked sprawia, że dane pole jest początkowo zaznaczone.

Działa z <input type="radio"> oraz <input type="checkbox">.

Atrybut selected robi to samo tylko dla rozwijanej listy <select>.

Wystarczy, że dodasz ten atrybut przy wybranym elemencie <option>.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" />
      <input type="password" name="password" />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" checked />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <select name="age">
        <option value="" selected>Wybierz swój wiek</option>
        <option value="Poniżej 18">Poniżej 18</option>
        <option value="18-24">18-24</option>
        <option value="25-34">25-34</option>
        <option value="35-44">35-44</option>
        <option value="45-54">45-54</option>
        <option value="55-64">55-64</option>
        <option value="Powyżej 64">Powyżej 64</option>
      </select>
      <fieldset>
        <legend>Dane osobowe:</legend>
        <label for="name">Imię:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" />
        <label for="surname">Nazwisko:</label>
        <input type="text" id="surname" name="surname" />
      </fieldset>
      <textarea name="message"></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" checked />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

Atrybut required

Atrybut required sprawia, że pole staje się obowiązkowe do wypełnienia przed wysłaniem formularza.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <form action="/przetwarzanie-danych" method="post">
      <input type="text" name="username" required />
      <input type="password" name="password" required />
      <input type="radio" name="gender" value="Mężczyzna" checked />
      <input type="radio" name="gender" value="Kobieta" />
      <select name="age">
        <option value="" selected>Wybierz swój wiek</option>
        <option value="Poniżej 18">Poniżej 18</option>
        <option value="18-24">18-24</option>
        <option value="25-34">25-34</option>
        <option value="35-44">35-44</option>
        <option value="45-54">45-54</option>
        <option value="55-64">55-64</option>
        <option value="Powyżej 64">Powyżej 64</option>
      </select>
      <fieldset>
        <legend>Dane osobowe:</legend>
        <label for="name">Imię:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" />
        <label for="surname">Nazwisko:</label>
        <input type="text" id="surname" name="surname" />
      </fieldset>
      <textarea name="message" required></textarea>
      <input type="checkbox" name="subscribe" value="yes" checked />
      <input type="submit" value="Wyślij" />
    </form>
  </body>
</html>

Tabela

W HTML, element <table> jest używany do tworzenia tabel.

Tabele składają się z kilku podstawowych elementów, takich jak <tr> (wiersz), <td> (komórka danych), <th> (komórka nagłówka), <thead> (część nagłówkowa), <tbody> (część z danymi), <tfoot> (część ze stopką).

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Nagłówek 1</th>
          <th>Nagłówek 2</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Dane 1</td>
          <td>Dane 2</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Dane 3</td>
          <td>Dane 4</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td>Stopka 1</td>
          <td>Stopka 2</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>

<caption>

<caption> służy do dodawania podpisu lub tytułu do tabeli.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption>Podpis tabeli</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>Nagłówek 1</th>
          <th>Nagłówek 2</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Dane 1</td>
          <td>Dane 2</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Dane 3</td>
          <td>Dane 4</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td>Stopka 1</td>
          <td>Stopka 2</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>

Atrybuty colspan i rowspan

Atrybut colspan określa, ile kolumn ma obejmować dana komórka.

Atrybut rowspan określa, ile wierszy ma obejmować dana komórka.

Przykład
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    ....
  </head>
  <body>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Nagłówek 1</th>
          <th>Nagłówek 2</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td rowspan="2">Dane 1</td>
          <td>Dane 2</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Dane 3</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="2">Stopka</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>

Jak poprawnie stosować znaczniki HTML?

Używanie znaczników HTML zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem stanowi kluczowy element tworzenia przejrzystych, funkcjonalnych i zgodnych z aktualnymi standardami witryn.

Odchodząc od tradycyjnych praktyk opartych na tabelkach (kiedyś praktycznie wszystkie strony WWW były zbudowane na tabelkach), skupiasz się na semantycznym podejściu, które sprawia, że strony są bardziej zorganizowane i łatwiejsze do zrozumienia.

Każdy fragment tekstu powinien być zamknięty w odpowiednich znacznikach.

Stosuj znaczniki takie jak <p> dla akapitów, <h1> do <h6> dla nagłówków o różnych poziomach, czy <ul> oraz <ol> dla list.

Mimo że znacznik <div> nie jest semantyczny, to jest użyteczny do grupowania elementów, nadając im wspólny kontekst.

Używaj go z umiarem, aby utrzymać porządek w strukturze witryny.

Wraz z HTML5 pojawiły się nowe znaczniki takie jak <main>, <section>, <article>, <nav>, <video>, <audio> czy <aside>, które precyzyjnie określają znaczenie i funkcję poszczególnych fragmentów strony.

Znacznik <a> stanowi istotny element w budowie linków, zarówno do stron zewnętrznych, jak i wewnętrznych, poprawiając tym samym nawigację.

Obrazy, reprezentowane przez znacznik <img>, przekazują treść wizualną.

Korzystaj również z odpowiednich atrybutów, takich jak alt, aby strona była dostępna dla wszystkich.

FAQ (Najczęściej zadawane pytanie)

Co to jest HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) to język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Pozwala na strukturyzację zawartości witryny za pomocą różnych elementów.

Co to są atrybuty globalne w HTML?

Atrybuty globalne w HTML, takie jak class i id, mogą być używane we wszystkich elementach, umożliwiając nadawanie stylów i identyfikację elementów.

Czym są mikrodane w HTML?

Mikrodane to dodatkowe informacje osadzane w kodzie HTML, które pomagają wyszukiwarkom i innym aplikacjom zrozumieć zawartość strony, poprawiając jej widoczność w wynikach wyszukiwania.

Jak mogę osadzać multimedia na stronie WWW za pomocą HTML?

Multimedia, takie jak wideo i audio, można osadzać za pomocą znaczników <video> i <audio>. Pamiętaj aby dodać je w kilku popularnych formatach, aby każdy mógł jej odtworzyć.

Jak uzyskać dostęp do narzędzi deweloperskich w przeglądarce?

Jeśli używasz Chrome, otworzysz je, klikając prawym przyciskiem myszy na stronie i wybierając „Zbadaj”. Możesz także użyć klawisza F12. Zadziała również kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + I (Windows) lub Option + Command + I (MacOS).

Jak używać komentarzy w HTML?

Komentarze w HTML dodaje się w następujący sposób: <!-- Twój komentarz -->. Są one niewidoczne dla użytkownika, ale przydatne do opisywania kodu.

Jakie są korzyści z używania semantycznych znaczników HTML5?

Semantyczne znaczniki HTML5 pomagają lepiej zrozumieć strukturę strony zarówno przeglądarkom, jak i wyszukiwarkom internetowym, poprawiając jej czytelność i dostępność.

Jakie są podstawowe elementy struktury HTML?

Podstawowe elementy struktury HTML to <html>, <head> i <body>. Odpowiadają one za ogólną strukturę dokumentu.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że artykuł dostarczył Ci klarownych informacji na temat struktury witryn internetowych i sposobów wykorzystania HTML w praktyce.

Oczywiście sam HTML jest o wiele bardziej rozbudowany niż to, co tutaj przedstawiłem.

W tym artykule chciałem jednak pokazać w przystępny sposób tylko podstawy.

Abyś — nawet jeśli wcześniej nie miałeś styczności z HTML — mógł zrozumieć strukturę swojej strony WWW.

Zobacz również: Najlepsze narzędzia SEO

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *